Zodpovednosť sestry pri výkone povolania

Popis kurzu

Vzdelávanie sa orientuje na základné pojmy a znaky právnej zodpovednosti. Identifikuje možné dôvody pre nespokojnosť pacienta, ktorá môže vyústiť v následné uplatnenie jeho občianskoprávnych nárokov, sťažností až po trestné oznámenie. Kurz je zameraný na rozlíšenie rôznych druhov zodpovednosti a ich ilustráciu na konkrétne prípady z praxe. Kurz vysvetľuje podmienky vzniku trestnej zodpovednosti, rozdeleniu najviac frekventovaných trestných činov, ktoré prichádzajú pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti do úvahy a pomenovanie ich znakov, taktiež ozrejmenie zásad trestného konania a zásad správania sa sestry ako podozrivej zo spáchania trestného činu.

Sestra bude po absolvovaní rozumieť jej postaveniu v procese poskytovania zdravotnej starostlivosti a rizikám z tohto postavenia vyplývajúcim. Len poučená osoba dokáže využiť dostupné nástroje, ktorými riziká svojho povolania eliminuje.

Psychologická časť sa zameriava na techniky zvládania stresových situácií, selfdiagnostiky, zásad psychohygieny v takýto situáciách a znaky efektívnej komunikácie vo vzťahu k orgánu činnému v trestnom konaní, ako aj vo vzťahu k znalcom a iným subjektom trestného konania. Rovnako tak bude účastník informovaný o zásadách správneho riešenia krízových situácií, upozornený na hlavné chyby, ktoré sa pri riešení zodpovednosti za škodu zo strany poskytovateľov/sestier/zdravotníckych pracovníkov dejú.

Pre bližšie informácie o možnostiach vzdelávania vo Vašom zdravotníckom zariadení a o e-learningu nás kontaktujte.