Zdravotná dokumentácia a mlčanlivosť

Popis kurzu

Zdravotná dokumentácia je jednak cenným zdrojom informácií o pacientovi pre zdravotníckych pracovníkov počas poskytovania zdravotnej starostlivosti, tiež pre ďalšie obdobie nevynímajúc dozorné, kontrolné orgány verejné správy, ako aj súdy, či už v občianskych alebo trestných konaniach. V neposlednom rade si vyžaduje ochranu, nakoľko obsahuje „chúlostivé“ údaje počnúc osobnými údajmi až po informácie intímneho charakteru.

Kurz ponúka prehľad právnej úpravy vedenia zdravotnej dokumentácie tak, aby sa v nej zdravotnícky pracovník orientoval. Pozornosť je venovaná tiež zasadeniu povinnosti viesť zdravotnú dokumentáciu do kontextu ochrany súkromia pacienta, aspektov a významu tejto povinnosti. Preto budú po prehľadovej časti zvlášť zdôraznené zákonné požiadavky a obmedzenia pre sprístupňovanie a poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie tretím osobám, nevyhneme sa ani ochrane osobných údajov pacienta.

Absolvovaním kurzu obohatíte svoje informácie o sankcie a riziká spojenými s nedostatočným alebo nesprávnym spracúvaním zdravotnej dokumentácie a neplnením požiadaviek súvisiacich so sprístupňovaním, poskytovaním údajov zo zdravotnej dokumentácie, či dokonca s ich zverejňovaním.

Ochrana súkromia pacienta pozostáva z niekoľkých častí - informovaného súhlasu, náležitého nakladania so zdravotnou dokumentáciou a POVINNEJ MLČANLIVOSTI.

Následne sa účastník kurzu dozvie, aké je právne zakotvenie tejto povinnosti v právnom poriadku Slovenskej republiky, kto je povinný dodržiavať povinnú mlčanlivosť, v akom rozsahu a aké výnimky z tejto povinnosti zákon pripúšťa. Napokon si účastníci vzdelávania na otázkach a úlohách precvičia riešenia konkrétnych situácií.

Cieľom vzdelávania je objasniť účastníkovi význam tejto povinnosti v kontexte ochrany súkromia pacienta a poskytnúť praktický návod, ako riešiť úskalia komunikácie s nadriadenými, pacientom, jeho príbuznými či médiami.

Pre bližšie informácie o možnostiach vzdelávania vo Vašom zdravotníckom zariadení a o e-learningu nás kontaktujte.