Informovaný pacient = spokojná sestra

Popis kurzu

Informovaný súhlas je jedným zo základných inštitútov poskytovania zdravotnej starostlivosti. Jeho správne pochopenie a aplikovanie v medicínskej praxi je jazýčkom na váhach dovolenosti zásahu do integrity pacienta.

Kurz sa sústredí na rozdelenie subjektov a ich postavenia v procese získavania informovaného súhlasu, formy súhlasu, jeho náležitosti a upozornenie na riziká, ktoré sa najviac prejavujú v praxi.

Počas kurzu sa sestra oboznámi so základnými znakmi efektívnej komunikácie, ako by mal informačný tok prebiehať, ako sa má „informácia“ podať, aké sú najčastejšie komunikačné chyby a ich dôsledky. Súčasne sa sestra bude venovať technikám zvládania agresívneho pacienta v procese informovania. V súvislosti s nespôsobilými pacientmi sa budú riešiť aj špecifické otázky komunikácie s detským pacientom a starým človekom.

Sestra po absolvovaní kurzu by mala vedieť v praxi postupovať tak, aby v prostredníctvom správneho aplikovania informovaného súhlasu chránila nielen pacienta, ale aj samotného poskytovateľa a aj seba.

Pre bližšie informácie o možnostiach vzdelávania vo Vašom zdravotníckom zariadení a o e-learningu nás kontaktujte.