Prístup ku kvalitného vzdelávaniu

E-learningové a prezenčné vzdelávanie podľa Liptovskej nemocnice

23. augusta 2017

Naša nemocnica si uvedomuje, že poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti je založené na ľuďoch, na kvalifikovaných, odborne spôsobilých zdravotníckych pracovníkoch a preto sa snaží využiť každú možnosť, ktorá by zdravotníckym pracovníkom priniesla získanie nových vedomostí, zručností, informácií.


Jednou z takýchto možností bolo aj e-learningové a prezenčné vzdelávanie, ktoré pripravila Komora pre medicínske právo – MEDIUS. Naša nemocnica sa zapojila do obidvoch projektov a obidva projekty boli pre nás veľkým prínosom. Do vzdelávania sa okrem sestier a pôrodných asistentiek, zapojili aj lekári a ostatní zdravotnícki pracovníci.


Sestry a pôrodnícke asistentky pozitívne hodnotili obidve formy vzdelávania, prezenčná forma bola pre nich zaujímavá, bola vedená výbornými lektormi a priniesla im praktické rady do ich každodennej práce. Veľa sestier a PA po ukončení prezenčného vzdelávania uviedlo, že až na seminári si uvedomili význam niektorých právnych rád.


Prístup ku kvalitnému vzdelávaniu má pre rozvoj rozhodujúci význam a naša nemocnica si tento význam v plnom rozsahu uvedomuje.


Ing. PhDr. Jana Cvengrošová Koleňová, námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš